MegaTISCHLER Admin

OSNOVNI PROGRAMSKI PAKET MEGATISCHLER ADMIN

Programski pakete omogoča vodenje proizvodnje, vnos podatkov naročila z končnimi merami elementov

 

Delovno področje osnovnega programskega paketa MegaTISCHLER Admin je:

  • zajemanje naročila
  • predkalkulacija
  • stroškovni predračun
  • obdelava naročila (planiranje in naročanje materiala, predvideni izdelavni časi, proizvodna dokumentacija, terminsko planiranje)
  • obračun dela (pokalkulacija, podatki za plače)
  • izpisi za kupca (predračun, potrditev naročila, dobavnica, avansni račun, račun)

ZAJEMANJE NAROČILA

Vnesemo osnovne podatke o kupcu in naročilu.

 

Naročilo vnesemo po pozicijah s kratkim tekstom. S tem smo istočasno izdelali osnovo za izdelavo predračuna. Takšno osnovo lahko uporabimo tudi za druga naročila ali kupce s pomočjo kopiranja.

 

Material razdelamo po podatkih (količina, dolžina, širina, debelina), takoj dobimo skupne vrednosti in vnesemo čase izdelave po fazah dela za posamezni proizvod po pozicijah.

 

S temi podatki je zajemanje naročila zaključeno. Samo po sebi je razumljivo, da lahko vsak podatek v vseh področjih spreminjamo po lastni želji. (npr. namesto furnirane plošče masivna plošča).

 

V nadaljevanju izdelamo izpise za kupca (ponudba, predračun).

PRED-IN POKALKULACIJA

Kalkulacija izpolnuje največje zahteve. Izvedemo jo za naročilo kot celoto ali po pozicijah.
Pri detajlnih vnosih podatkov o materialih je vsak posamezen material obračunan z svojimi ekzaktnimi izmerami in upoštevanjem izračuna izkoristka. Različne izkoristke materialov moramo prilagoditi specifičnosti delavnice in tehnološke opreme (npr. višje stroške pri masivnem lesu pogojuje sušenje, kar je potrebno dosledno upoštevati).
Obračunati je potrebno tudi pripravljene čase (po Refa ali izkustveno).
Povprečni stroški plač so v delavnici lahko različni po delovnih mestih in jih kot takšne uporabljamo pri predkalkulaciji.

 

V kolikor je z naročnikom dogovorjena fiksna cena, nam program pokaže ali imamo dobiček ali izgubo. Pri predkalkulaciji za vsako naročilo vstavimo dodatek v odstotku za riziko in dobiček. V pokalkulaciji po dejanskem obračunu vidimo pravilnost vnešenega odstotka.

IZPISI

Prirezovalni list

Pri izdelavi tega lista se vsi elementi naročila sortirajo po vrstah materialov. Vsak material (plošče, furnir, masivni les) je izpisan na svoji strani. S tem je dosežena neodvisnost npr. razrez plošč od sestavljanja furnirja. Znotraj posameznih pozicij materialov so elementi vodeni po velikosti. Na ta način pri razrezu že na prvi pogled vidimo, katere elemente najprej izrežemo in kakšne ostanke dobimo. Podatke iz prirezovalnega lista lahko preko vmesnika prenesemo v programski paket ARDIS za optimiranje razreza plošč.

Seznam materialov

V tem listu je popisan ves potreben material v potrebnih količinah in sortiran po vrstah. Potrebna količina je zbrana brez in z določenim izkoristkom. Ta list se uprablja tudi za naročanje materialov.

List dejavnosti s časi izdelave

Iz tega lista so razvidni vsi časi izdelave. Za izračun časov se uporabljajo indvidualni podatki posamezne delavnice, katerih osnove so že v datoteki in jih je potrebno tekom dela vskladiti z dejanskimi podatki.

List odprtih naročil

Vsa v proizvodnji nahajajoča se naročila so zbrana. Pri vsakem naročilu vidimo takoj predvidene in porabljene čase. S tem so podane osnove za terminsko planiranje.

Zbirnik časov

Zbirnik časov je sigurno organizacijsko zelo važno področje vsakega mizarja – podjetnika. Tu nam program Winkel 2 optimalno služi in pomaga pri delu. Ker je zelo enostaven se to področje dela uporablja tudi v majhnih delavnicah.

Vsak zaposleni izpolni Dnevno karto, katera vsebuje ime, datum in pričetek dela.

Pri operaciji je potrebno označiti naročilo in vnesti končni čas. Operacije so proizvodne, montažne ali režijske.. Avtomatski zbirnik časov Tempo za majhne in srednje delavnice je na razpolago kot dodatni modul.

Pokalkulacija

Po predočenju vrednosti iz predkalkulacije in pokalkulacije imamo pred seboj vidne vse razlike v časih in stroških po opercijah in skupno.
V pokalkulaciji je dejanska vrednost naročila izkazana bodisi z izgubo ali z dobičkom. Vrednost “znesek pokritja na uro” (prodajna ura obratovalnice) nam pove, kakšno pokritje ima posamezno naročilo. Ta vrednost ne sme biti nižja od minimalne spodnje meje.

Osnove za izračun plač

Ob koncu obračunskega obdobja, praviloma konec meseca, izdelamo izpis, kjer so zbrani podatki za izračun plač. Predvideno je seštevanje časov v poljubnem časovnem obdobju (koledarsko, poslovno leto), katere lahko takoj izpišemo.

 

V programskem paketu MiniTISCHLER vpisujemo imena in končne mere elementov (n.pr.: stranica, dno itd.).

Planles